04/04/13  Phân công chuyên môn  206
Đến tháng 4 năm 2013 sĩ số học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổng cộng có 984 học sinh, trong đó có 477 học sinh nữ, có 25 học sinh dân tộc, có 10 học sinh là nữ dân tộc.
 26/03/13  Phân công chuyên môn  254
Tổng số học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong là: 984 học sinh, có 477 học sinh nữ, có 25 học sinh dân tộc trong đó có 10 học sinh là nữ dân tộc.