22/09/13  Phân công chuyên môn  473
Năm học 2013-2014 trường TH Lê Hồng Phong có 5 tổ chuyên môn.
 22/09/13  Phân công chuyên môn  519
Năm học 2013-2014, trường TH Lê Hồng Phong có 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cụ thể: BGH: 03; GV: 40; TPT: 01; Nhân viên: 05 (Gồm 01 Kế toán,01 Thư viện, 01 YTTh, 01 Văn thư, 01 Bảo vệ)
 18/09/13  Phân công chuyên môn  400
Tháng 9, năm 2013-2014, thực hiện từ 26/8/2013
 02/05/13  Phân công chuyên môn  404
Tổng số học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đến tháng 5 năm 2012- 2013 là: 984 học sinh, có 477 học sinh nữ, có 25 học sinh dân tộc trong đó có 10 học sinh là nữ dân tộc.
 04/04/13  Phân công chuyên môn  207
Đến tháng 4 năm 2013 sĩ số học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổng cộng có 984 học sinh, trong đó có 477 học sinh nữ, có 25 học sinh dân tộc, có 10 học sinh là nữ dân tộc.
 26/03/13  Phân công chuyên môn  256
Tổng số học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong là: 984 học sinh, có 477 học sinh nữ, có 25 học sinh dân tộc trong đó có 10 học sinh là nữ dân tộc.