22/09/13  Phân công chuyên môn  472
Năm học 2013-2014 trường TH Lê Hồng Phong có 5 tổ chuyên môn.
 22/09/13  Phân công chuyên môn  519
Năm học 2013-2014, trường TH Lê Hồng Phong có 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cụ thể: BGH: 03; GV: 40; TPT: 01; Nhân viên: 05 (Gồm 01 Kế toán,01 Thư viện, 01 YTTh, 01 Văn thư, 01 Bảo vệ)
 19/09/13  Công tác - Nhà trường  445
Kế hoạch quản lý DTHT năm học 2013-2014
 18/09/13  Phân công chuyên môn  400
Tháng 9, năm 2013-2014, thực hiện từ 26/8/2013
 18/09/13  Công tác - Nhà trường  349
Báo cáo năm học 2012-2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014
 02/05/13  Phân công chuyên môn  404
Tổng số học sinh của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đến tháng 5 năm 2012- 2013 là: 984 học sinh, có 477 học sinh nữ, có 25 học sinh dân tộc trong đó có 10 học sinh là nữ dân tộc.